x Tvorba stránky
PRIVATEZONE


Login:


Pass:


copyright

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, to zn. vzájomné práva a povinnosti medzi „poskytovateľom“ a „užívateľom“ pri poskytovaní a užívaní služieb na webovej stránke www.tvorbastranky.sk (ďalej aj „tvorbastranky.sk“).
 2. Poskytovateľom služieb na webovej stránke tvorbastranky.sk je Ing. Pavol Provazník, Jedľová 6, Žilina, IČO 46722220, DIČ 1085143147, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Žiline, číslo živnostenského registra 580-49755 (ďalej len „poskytovateľ“), kontaktné tel. č. 0902701227, e mail: info@tvorbastranky.sk, číslo účtu 4016200742/7500.
 3. Užívateľom sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba a právnická osoba zaregistrovaná na webovej stránke tvorbastranky.sk.
 4. Aby užívateľ mohol plne využívať všetky technické vlastnosti online prostredia informačných produktov, potrebuje dostatočne rýchly internet, optimálne 10Mbit/s a zároveň je nutné, aby používal aktualizovanú verziu jedného z dvoch doporučených internetových prehliadačov: Mozilla Firefox alebo Google Chrome. Tiež je odporúčané, aby používal program, ktorý dokáže otvoriť dokumenty formátu .pdf. Pri prístupe do online prostredia Kurzu použitím mobilných zariadení (napr. smartphone, tablet) nemusia byť všetky funkcie online prostredia (články, Kurzy, balíky Kurzov) dostupné (napr. sťahovanie .pdf, mp3 a pod.).
 5. Tieto obchodné podmienky sú pre všetky zúčastnené strany záväzné a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej medzi zmluvnými stranami, t.j medzi poskytovateľom a užívateľom.

2. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom je umožnenie prístupu k informačnému produktu poskytovaného poskytovateľom, ktorým sa rozumie online internetový vzdelávací Kurz alebo balík online internetových vzdelávacích Kurzov a články, a ktoré sú poskytované výlučne prostredníctvom webovej stránky tvorbastranky.sk, ktoré formou textu, videí, audia a obrazových materiálov pomáhajú účastníkom pri tvorbe a propagácii jeho vlastných web stránok v rámci propagačných aktivít.
 2. Poskytovateľ poskytuje na webovej stránke tvorbastranky.sk prístup k niektorým informačným produktom bezodplatne (niektoré články) a k niektorým informačným produktom odplatne vo forme Kurzov (spojením článkov vznikajú Kurzy a spojením Kurzov vznikajú balíky Kurzov). Niektoré Kurzy, ktoré sú súčasťou balíka alebo články, ktoré sú súčasťou Kurzu, sa môžu uvoľňovať postupne, v závislosti od užívateľom zvoleného Kurzu či balíka Kurzov v rámci objednávky. Podrobné informácie o obsahu Kurzov ako aj podmienkach jeho využívania sú uvedené na webovej stránke tvorbastranky.sk.
 3. Užívateľ získa bezodplatný prístup k určeným informačným produktom do určených sekcií na základe registrácie na webovej stránke tvorbastranky.sk.
 4. Registrácia emailom na webovej stránke tvorbastranky.sk je bezplatná.
 5. Na prístup k plateným informačným produktom je potrebné, aby registrovaný užívateľ po zvolení ním vybraného plateného informačného produktu vyplnil elektronický objednávkový formulár a uhradil potrebnú sumu podľa platného cenníka uvedeného na webovej stránke poskytovateľa a na jeho účet.
 6. Užívateľovi vzniká nárok využívať prístup k plateným informačným produktom poskytovateľa až po pripísaní stanovenej sumy podľa platného cenníka na účet poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach najmä v čl. 3 Objednávka a platobné podmienky, čl.4 Dodacie podmienky a čl. 8 Odstúpenie od zmluvy.
 7. Užívateľ po splnení podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami získava prístup k plateným informačným produktom po dobu jedného roka, t.j. 365 dní odo dňa, kedy mu vznikol nárok využívať prístup.

3. Objednávka a platobné podmienky

 1. Užívateľ si objednáva vybrané platené informačné produkty vyplnením elektronického objednávkového formulára.
 2. Užívateľ je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať, prípadne opraviť.
 3. Odoslaná objednávka je záväzná pre obe zmluvné strany.
 4. Na základe odoslanej objednávky zašle poskytovateľ na kontaktný email uvedený užívateľom bezodkladne potvrdzujúci email o prijatí objednávky spolu s informáciami potrebnými k úhrade sumy.
 5. Lehota splatnosti na uhradenie faktúry je 7 dní odo dňa doručenia predfaktúry. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. V prípade, že užívateľ riadne a včas neuhradí sumu na účet poskytovateľa, poskytovateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Poskytovateľ zašle užívateľovi daňový doklad (faktúru) bezodkladne po uhradení platby.
 7. Po dohode s poskytovateľom je možné rozdeliť platbu aj na splátky, ak je to pri objednávke uvedené a možné. V prípade, že má užívateľ záujem rozdeliť platbu na splátky, je povinný označiť túto možnosť, ak je uvedená poskytovateľom, výberom tejto možnosti v samotnej objednávke.
 8. Aktuálne ceny za platené informačné produkty stanovené poskytovateľom sú zverejnené v cenníku poskytovateľa na webovej stránke tvorbastranky.sk.
 9. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
 10. Platobné metódy sú napojené na platobné brány spoločnostiTrustPay, a.s.,ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti TrustPay, a.s..

4. Dodacie podmienky

 1. Užívateľ, ktorý riadne a včas uhradí poskytovateľovi platbu na základe zadanej objednávky, získa prístup do svojho účtu a ku informačným produktom zvoleným v objednávke, na základe výslovného súhlasu, do 3 dní odo dňa pripísania platby na účet poskytovateľa, v tej istej lehote poskytovateľ prostredníctvom emailu zašle užívateľovi prihlasovacie údaje potrebné k sprístupneniu informačných produktov. V členskej platenej sekcii sú k dispozícii videá a ďalšie výukové materiály týchto informačných produktov, ktoré sú zverejňované podľa podmienok uvedených pri objednávke.
 2. Užívateľ, ktorý riadne a včas uhradí poskytovateľovi platbu na základe zadanej objednávky a nesúhlasí so sprístupnením informačných produktov v lehote na odstúpenie od zmluvy, získa prístup do svojho účtu a ku informačným produktom zvoleným v objednávke po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 8, pričom po uplynutí tejto lehoty stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Užívateľ, ktorý riadne zadá email na bezodplatný prístup k určeným bezplatným informačným produktom, získa k nim prístup do 3 dní od registrácie.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť tieto obchodné podmienky a poskytnúť užívateľovi na základe riadne a včas uhradenej platby a podľa týchto obchodných podmienok prístup k zvolenému informačnému produktu podľa podmienok dohodnutých v objednávke, za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase.
 2. Poskytovateľ je oprávnený aktualizovať údaje a informácie, ktoré poskytuje užívateľom tak, aby mal užívateľ neustále prístup k aktualizovaným a aktuálnym informáciám, o čom poskytovateľ užívateľa informuje.
 3. Poskytovateľ je oprávnený získané komentáre, názory a úspechy poskytnuté užívateľom použiť na rozvoj činnosti poskytovateľa a jeho informačných produktov a ku svojej prezentácii.
 4. Užívateľ sa zaväzuje a je povinný najneskôr pred vyplnením elektronického objednávkového formulára oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami ako aj cenníkom, ktoré sú prístupné na webovej stránke tvorbastranky.sk a zároveň sa zaväzuje a je povinný tieto obchodné podmienky dodržiavať.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že nie je prípustné na základe informácií z kurzov vykonávať protiprávnu činnosť a porušovať tieto obchodné podmienky, jednať proti dobrým mravom a jednať nekalo v internetovom prostredí (rozosielať hromadne nevyžiadanú poštu- spamy, víry a pod.).
 6. Užívateľ sa zaväzuje za objednané informačné produkty uhradiť platbu v zmysle platného cenníka poskytovateľa a vyplneného elektronického objednávkového formulára.
 7. Užívateľ je povinný riadiť sa pri využívaní informačných produktov pokynmi poskytovateľa.
 8. Akékoľvek šírenie informačných produktov alebo poskytovanie a sprístupňovanie prístupu k balíkom a informačným produktom tretím osobám bez súhlasu poskytovateľa je zakázané. Užívateľ sa zaväzuje, že sprístupnené informačné produkty bude využívať sám a výlučne pre svoje osobné potreby. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený zamedziť prístup k informačným produktom bez nároku užívateľa na vrátenie uhradenej ceny a zároveň je oprávnený požadovať od užívateľa zmluvnú pokutu vo výške sumy stanovenej platným cenníkom poskytovateľa za daný informačný produkt, čím nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody.
 9. Užívateľ je povinný uchovávať prihlasovacie údaje v tajnosti, zabezpečiť ich a neposkytovať ich tretím osobám. Za porušenie týchto povinností je poskytovateľ oprávnený zablokovať užívateľovi prístup k informačným produktombez nároku užívateľa na vrátenie uhradenej ceny a zároveň je oprávnený požadovať od užívateľa zmluvnú pokutu vo výške sumy stanovenej platným cenníkom poskytovateľa za daný informačný produkt, čím nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody.
 10. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do informačných produktov poskytovaných poskytovateľom spôsobom, ktorý by menil, blokoval, poškodzoval či iným spôsobom narúšal chod a prevádzku webovej stránky poskytovateľa, sprístupnených informačných produktov.
 11. Užívateľ sa zaväzuje a je povinný oznámiť poskytovateľovi bezodkladne všetky vady poskytovaných informačných produktov, ktoré sú mu známe, a/alebo ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť sprístupňovanie informačných produktov.
 12. Užívateľ má v priebehu využívania sprístupneného informačného produktu k dispozícii právo využívať uzavretú facebookovú skupinu, kde je možné zdieľať skúsenosti a podávať otázky ďalším užívateľom webovej stránky tvorbastranky.sk či poskytovateľovi.
 13. V rámci informačných produktov sú účastníkom dostupné rôzne bonusové materiály, ktoré však nemusia byť jednotné pre všetkých užívateľov a nie sú účastníkom nárokovateľné.
 14. Užívateľ berie na vedomie, že k dosiahnutiu účelu informačných produktov je nutné, aby pracoval zodpovedne so všetkými dostupnými materiálmi v poradí, ako sú mu sprístupňované či odporúčané.

6. Zodpovednosť za vady a reklamácie

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov, ktoré užívateľovi umožňujú prístup k informačným produktom na webovej stránke tvorbastranky.sk, neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť a/alebo prerušenie prístupu na webovú stránku poskytovateľa zapríčinených na strane užívateľa, najmä v dôsledku výpadku pripojenia užívateľa na internet alebo v dôsledku porúch počítačového systému užívateľa ako aj v dôsledku mimoriadnych, vonkajších, nepredvídateľných udalosti, ktoré poskytovateľ nemôže ovplyvniť.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že online prostredie informačných produktov môže byť dočasne nefunkčné najmä z dôvodu správy, údržby ako aj opravy webovej stránky tvorbastranky.sk alebo jej upgrade, či z dôvodov nepredvídateľných porúch  alebo závad a to na nevyhnutne potrebný čas. Ak je to možné, poskytovateľ bude o plánovanej nefunkčnosti predom informovať užívateľa.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody objednávateľa či návštevníka v dôsledku nefunkčnosti alebo užitia online prostredia stránky alebo straty dát či príspevkov vložených na stránku.
 5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie prístupu k informačným produktom na webovej stránke tvorbastranky.sk alebo zablokovať prístup užívateľa k sprístupneným informačným produktom najmä pri zneužití sprístupnených služieb alebo podozrení na zneužitie služby užívateľom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľom daných týmito obchodnými podmienkami alebo platnými právnymi predpismi.
 6. Na stránkach tvorbastranky.sk môžu byť umiestnené aj odkazy iných webových stránok a aplikácií, poskytovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah takýchto stránok prevádzkovaných tretími osobami.
 7. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že akékoľvek použitie informácií z častí stránky a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len na jeho zodpovednosť a poskytovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k tejto problematike.
 8. Užívateľ má právo reklamovať vady, ktoré sa pri využívaní informačných produktov vyskytli, ak tieto zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňujú používanie poskytovaných služieb, s výnimkou prípadov uvedených v tomto článku, kedy poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vady.
 9. Užívateľ je oprávnený podať reklamáciu písomne na kontaktný email poskytovateľa info@tvorbastranky.sk  alebo telefonicky na telefónnom čísle 0902701227 bezodkladne po tom čo sa dozvedel o reklamačnom dôvode s uvedením dôvodu reklamácie a poskytovateľ sa k podanej reklamácií a spôsobe jej vybavenia vyjadrí bezodkladne po jej doručení, resp. oznámení spôsobom stanoveným týmito obchodnými podmienkami.
 10. Ak poskytovateľ uzná reklamáciu za odôvodnenú, zabezpečí nápravu podľa dohody s užívateľom a podľa povahy reklamačného dôvodu a to jedným z nasledujúcich: poskytnutím iného alebo aktualizovaného informačného produktu, vyplatením primeranej zľavy z uhradenej ceny.
 11. V prípade, že poskytovateľ reklamácií nevyhovie, upovedomí o tejto skutočnosti bezodkladne užívateľa spolu s odôvodnením zamietnutej reklamácie.

7. Zabezpečenie

 1. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa.

8. Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa doručenia emailu od poskytovateľa, ktorý potvrdzuje objednávku užívateľa.
 2. Užívateľ stráca nárok na uplatnenie odstúpenia od zmluvy, ak mu bol umožnený prístup k poskytovaným  informačným produktom s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie. O tejto skutočnosti poskytovateľ poučí a vyžiada súhlas od užívateľa pred odoslaním objednávkového formulára. 
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je užívateľ povinný použiť formulár, ktorý sa nachádza na webovej stránke poskytovateľa.
 4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od jej začiatku a rovnako aj prípadne doplnkové zmluvy, poskytovateľ je na základe odstúpenia od zmluvy povinný vrátiť užívateľovi všetky uhradené platby a užívateľ stráca nárok na prístup k  informačným produktom na webovej stránke tvorbastranky.sk.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi uhradené platby bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

9. Ochrana údajov a zabezpečenie

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných  údajov užívateľov získaných od užívateľov pri registrácií alebo pri objednávke, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu.
 2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov získaných pri ich registrácii na webovej stránke tvorbastranky.sk, resp. pri odoslaní objednávkového formulára výlučne na účely a v rozsahu osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy a za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Všetky údaje, ktoré poskytovateľ od užívateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme poskytovateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Užívateľ registráciou na webovej stránke tvorbastranky.sk udeľuje poskytovateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Užívateľ  má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
 5. Poskytovateľ prijíma technické a organizačné opatrenia, aby chránil spracovávané údaje proti manipulácii, strate a zásahu nepovolaných osôb, pričom bezpečnostné opatrenia stále s vývojom zlepšuje.
 6. Poskytovateľ na požiadanie podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané, v prípade ich nepresnosti ich na požiadanie opraví. V prípade otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, smerujte ich na kontaktný email info@tvorbastranky.sk, ktorý je k dispozícií k poskytovaniu informácií, ale aj v prípade podnetov či sťažností.
 7. V rámci získavania a spracovania osobných údajov pri návšteve webovej stránky tvorbastranky.sk, zaznamenajú servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám ako užívateľom bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.
 8. Poskytovateľ nesprístupňuje ani iným spôsobom neposkytuje údaje o užívateľoch tretím osobám.
 9. Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť zasielanie informačných mailov sám  alebo o to požiadať priamo poskytovateľa.
 10. Poskytovateľ používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov webovej stránky tvorbastranky.sk a podľa toho optimálne vytvára a upravuje webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. Štandardne ich používajú takmer všetky stránky na internete.
 11. Webová stránka tvorbastranky.sk môže odkazovať na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek také stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na takých stránkach vlastnými zásadami pre ochranu osobných údajov a tým nie sme zodpovední za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ upozorňuje, že plnenie ním poskytnuté v rámci informačných produktov podľa tejto zmluvy nemôže nahradiť služby právnych poradcov a použitím myšlienok, nástrojov a stratégií z informačných produktov negarantuje istý zisk či zárobok. Taktiež postupy a informácie v informačných produktoch nemusia fungovať vždy, všade a všetkým. Miera úspechu je závislá od množstva premenných, hlavne od schopností užívateľa, jeho talentu a snahe používať informácie v informačných produktoch poskytnuté. Preto nemožno garantovať istý výsledok.
 2. Užívateľ odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke tvorbastranky.sk a že s nimi súhlasí.
 3. Zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach sa spravujú platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä zákonmi č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ďalšími. Zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorým je právnická osoba sa riadia predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.6.2014.

Sledujte najnovšie trendy na sieťach


Facebook návody Google+ návody Youtube návody Linkedin Skype komunikácia Napíšte mi
Používaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním cookies na svojom zariadení.
© SmartLink, s.r.o. 2013-2016 | Ochrana údajov | Obchodné podmienky | Pavol Provazník | Partneri | Kontakty